Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Play a part z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Název spolku zní „Play a part z.s.“ a jeho sídlo je Hvozdíková 844

Liberec XXV-Vesec 463 12 Liberec IČ: 109 56 069

Čl. II

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili k naplňování společného účelu, kterým je hmotná i nehmotná podpora charitativních projektů a neziskových organizací. 

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Čl. III

Účel spolku

Účelem spolku je:

a)  hmotná i nehmotná podpora charitativních projektů a neziskových organizací,

b) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

c) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.  

d) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

e)  zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení.

Čl. IV

Hlavní činnost spolku

1.      Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým účelem a posláním tak, jak je vymezeno v čl. III. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2.      Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom, z členských příspěvků, grantů či dotací a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. V těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady. 

3.      Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

a)      Prodej spotřebního zboží

b)      Propagace aktivit spolku prostřednictvím pořádání benefičních akcí

c)      Organizování sportovních událostí a dražeb

d)      Poradenské a konzultační činnosti

e)      Realizace vzdělávacích aktivit 

Čl. V

Vedlejší činnost spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá k podpoře hlavní činnosti dle čl. V. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Čl. VI

Členství ve spolku

1.      Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která prokáže, že se aktivně zajímá o problematiku, které se týká činnost spolku. Členem se může stát i osoba mladší 18 let, doloží-li souhlas rodičů či jiného zákonného zástupce.

2.      Člen spolku má právo:

a)      účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b)      volit předsedu spolku,

c)      předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d)      podílet se na činnosti spolku.

3.      Člen spolku má povinnost:

a)      dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b)      aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c)      aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4.    O přijetí nových členů rozhoduje předseda na základě jejich písemných žádostí vždy jednou za tři kalendářní měsíce. Členství ve spolku vzniká dnem rozhodnutí předsedy.

5.      Členství ve spolku zaniká:

a)      doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b)      úmrtím člena,

c)      zánikem spolku, 

d)      vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně se chová v rozporu s účelem spolku, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

6.    Spolek vede seznam členů.

Čl. VII

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a)      členská schůze

b)      předseda.

Čl. VIII

Členská schůze

1.      Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a)      schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)      volí předsedu a odvolává jej, 

c)      určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

d)      rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

e)      rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

f)       rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

g)      rozhoduje o zániku spolku.

2.    Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3.      Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4.      Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

5.      Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. 

6.      Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7.      O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. IX

Předseda

1.      Statutárním orgánem spolku je předseda. Předseda je oprávněn za spolek jednat samostatně.

2.      Předseda je oprávněn za spolek jednat samostatně ve všech věcech, zejména je pak oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.

3.      Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Funkce se ujímá den následující po dni volby.

4.      Předseda je povinen:

a)      svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 3. těchto stanov,

b)      vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c)      archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d)      jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Čl. X

Zánik spolku

1.                Spolek zaniká:

2.                Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o jmenování likvidátora a o způsobu vypořádání likvidačního zůstatku

a.      dobrovolným rozpuštěním, rozdělením nebo sloučením či splynutím s jiným spolkem,

b.      z rozhodnutí valné hromady,

c.       zrušením rozhodnutí soudu z důvodů uvedených v § 268 NOZ

Vytvořeno v