Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů Play a part z.s.

Níže uvedená pravidla ochrany osobních údajů jsou platná pro aktivity spolku Play a part s.r.o., IČ 109 56 069, se sídlem Hvozdíková 844, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13061 (dále jen jako Play a part z.s.). Tato pravidla jsou platná pro veškerý provoz internetového portálu provozovaného spolkem Play a part z.s.

Play a part z.s. je ve vztahu k osobním údajům zákazníků a uživatelů internetových obchodů správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a nařízení. Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na zákazníky a uživatele internetových obchodů, kteří jsou fyzickými osobami.

Adresa pro doručování: Hvozdíková 844, Liberec XXV-Vesec 463 12 Liberec

Telefonní číslo: +420 724 315 383

Kontaktní e-mail: info@tgs23.cz

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním objednávky, založením uživatelského účtu načtením odkazu z potvrzovacího emailu či uplatněním práv z kupní smlouvy poskytujete Play a part z.s. některé Vaše osobní údaje. Jak Vás informujeme při zadání osobních údajů, většinou z těchto úkonů udělujete souhlas se zpracováváním poskytnutých osobních údajů v uvedeném rozsahu a k uvedeným účelům, a to ve většině případů až do doby vyjádření nesouhlasu s dalším takovým zpracováním. Pro zpracování Vašich osobních údajů totiž musíme vždy mít zákonný důvod. Pokud údaje zadáváte při objednávce zboží, jeho vrácení či reklamaci, je zákonným důvodem jejich zpracování skutečnost, že údaje potřebujeme k uzavření kupní smlouvy a plnění našich povinností z ní vyplývajících. V některých případech můžeme část Vašich osobních údajů (například e-mailovou adresu) zpracovávat z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování našeho podnikání.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení“).

1.1 Co je osobním údajem?

Osobním údajem je taková informace, kterou nám poskytujete v rámci vyplnění objednávky, registrace a dalších činností na internetovém portálu Play a part z.s. Osobním údajem se rozumí každá informace, která identifikuje nebo může identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou tak zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo. Mohou jimi být ale i méně obvyklé údaje, jako je například číslo účtu, protože i jeho prostřednictvím může dojít k identifikaci konkrétní osoby.

Některé údaje získáváme automaticky průběhu Vaší návštěvy internetového obchodu. Těmito údaji jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operační systém, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez založení uživatelského účtu a bez ohledu na to, zda na internetovém obchodě nakupujete nebo ne. Tyto další údaje nám pomáhají zjišťovat soubory cookies, o jejichž používání jsme Vás informovali po Vašem příchodu na stránky internetového obchodu.

Není rozhodné, zda osobní údaje sdělujete na internetu nebo při objednávce zboží na prodejně. Pokud i tam, při osobním kontaktu s našim zaměstnancem, sdělujete svoje osobní údaje za účelem objednání zboží či jeho dodání, vztahují se na Vás dále uvedené informace.

1.2 Jak jsou osobní údaje využívány?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám umožňujeme přístup k Vašemu uživatelskému účtu a využívání s tím spojených výhod v rámci Vašeho pohybu na stránkách internetového obchodu. Jsou pro nás rovněž nezbytné v případě, že u nás objednáte zboží, abychom věděli, s kým smlouvu uzavíráme, měli Vám zboží jak doručit, a v případě potřeby Vás mohli kontaktovat.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho uživatelského účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání k analýze chování uživatelů stránek internetového portálu provozovaném Play a part s.r.o.

Údaje mohou být rovněž využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze zákazníků, registrovaných uživatelů a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou, nejdéle však do vznesení námitky či žádosti o výmaz údajů, což je v těchto pravidlech vysvětleno dále. Odesláním objednávky nebo založením uživatelského účtu souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, o čemž jsme Vás před poskytnutím osobních údajů informovali.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete rovněž kdykoliv odvolat formou emailu na naši kontaktní emailovou adresu.

1.3 Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Zpracovatelem je osoba, které za námi stanoveným účelem předáme Vaše osobní údaje a tato s nimi může svévolně nakládat, ale vždy jen způsobem, který ji určíme. Může to být například provozovatel datových úložišť, na kterých máme Vaše osobní údaje uloženy.

Osobní údaje z uskutečněných obchodů budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění kupní smlouvy a pro zajištění realizace práva a povinností kupujícího i prodávajícího. Údaje zpracovávané z těchto důvodů nebudou zpracovávány po dobu delší než 10 let od uzavření kupní smlouvy. Pokud budou osobní údaje zpracovávány na základě registrace k vytvoření uživatelského účtu, budou údaje zpracovány do okamžiku, kdy odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již zpracování Vašich údajů nepřejete. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.4 Komu jsou osobní údaje předávány?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě, aniž bychom Vás o této možnosti při jejich získání neinformovali, pokud nutnost předání údajů nevyplývá z povahy účelu, ke kterému jsou poskytovány. Tyto další osoby mohou být představovány externími dopravci a osobami podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby. Pokud budeme Vaše údaje využívat pro marketingové účely, můžeme je předat osobě, která pro nás tyto činnosti zajišťuje, a to opět jen v rozsahu, které je nezbytný pro poskytovanou marketingovou službu.

1.5 Jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte celou řadu práv a oprávnění, která můžete vůči správci osobních údajů uplatňovat. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným Play a part z.s. a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, jaké údaje o vás zpracováváme, informace o zdrojích těchto údajů, informace o příjemcích těchto údajů). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, stejně tak jako potvrzení, zda o Vás nějaké osobní údaje zpracováváme. Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dále máte právo požadovat opravu nepřesných či následně změněných osobních údajů nebo jejich výmaz, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být založena na některém z důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 nařízení. Do doby, než rozhodneme o Vašem požadavku na opravu osobních údajů či jejich výmaz máte právo požadovat, abychom zpracování dotčených údajů omezili.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, není tím dotčena oprávněnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a my Vaše údaje nebudeme zpracovávat až do doby, než prokážeme závažné oprávněné důvody na jejich zpracování. Pokud by naším oprávněným zájmem byl přímý marketing, bude vznesení námitky bez dalšího znamenat ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel.

Pokud je právním důvodem zpracování vašich osobních údajů udělení souhlasu s jejich zpracováním a je prováděno automatizovaně, tj. například jejich automatickým uložením do databáze po jejich zadání v internetovém obchodě, máte právo požadovat, abychom Vám za účelem jejich předání jinému správci tyto údaje poskytli ve strojově čitelném formátu.

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ZOOÚ nebo s nařízením, můžete:

  • požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav - zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů
  • podat stížnost proti takovému zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který provádí dozor nad ochranou osobních údajů v České republice. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

2. DALŠÍ SOUVISLOSTI UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO PORTÁLU PLAY A PART Z.S.

Internetový portál Play a part z.s. využívá takzvané „cookies“ a službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“).

2.1 Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka internetového obchodu, které umožňují například analýzu způsobu jeho užívání návštěvníky. Internetové stránky, které cookies do Vašeho prohlížeče uložily, díky nim následně poznají, zda jste stránky již dříve navštívili, zda máte zboží v košíku či rozpracovaný nějaký formulář, případně zda jste přihlášeni.

Potvrzením tlačítka v informační liště na webovém rozhraní nebo jeho dalším užíváním po jejím zobrazení udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností.

2.2 Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, který používáte. V tomto ohledu případně kontaktujte výrobce svého internetového prohlížeče. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete si zvolit jejich blokování.

Odmítnutím používání cookies se může stát, že nebudete moci plně využívat všechny funkce běžně dostupné na stránkách webového rozhraní. Některé z cookies jsou totiž pro jejich bezvadný provoz nezbytné. Považovali jsme za vhodné Vás upozornit na to, že sice nejste bez dalšího povinni jejich ukládání akceptovat, ale můžete si tím způsobit i určité uživatelské nepohodlí.

Vytvořeno v